امور شاهد و ایثارگری

  • تشکیل ستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نظرآباد
  • اعطای تخفیف ۱۰۰%  از سوی ستاد جهت دانشجویان شاغل به تحصیل
  • برنامه ریزی و نظرخواهی از دانشجویان جهت ارائه خدمت به این قشر
  • آمار کل دانشجویان تحت پوشش ستاد حدود ۵۰ نفر

 » اطلاعیه های شاهد و ایثار گری

» پرتال بنیاد شهید