امور مشمولین

از سال ۱۳۸۶مسئولیت امور مشمولین دانشگاه بر عهده جناب آقای تکثر می باشد.takasor

این قسمت مسئولیت کنترل و تعیین وضعیت داوطلبان ورود به دانشگاه را از نظر مشمولیت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به شرح زیر به عهده دارد.

۱- جلوگیری از ورود داوطلبان مشمول، غایب و فاقد معافیت نظام وظیفه به عرصه دانشگاه
۲- اظهار نظر در مورد پذیرفته شدگان برادر در هنگام ثبت نام
۳- تهیه معافیت تحصیلی برای داوطلبان مجاز برای ورود به دانشگاه
۴- معرفی دانشجویان انصرافی یا اخراجی و یا فارغ التحصیل به نظام وظیفه
۵- صدور گواهینامه های لازم برای دانشجوی عازم به سفرهای زیارتی، مأموریتهای علمی و مسابقات خارج از کشور
۶- انجام مکاتبات با دوائر داخل و خارج از دانشگاه جهت تعیین سابقه تحصیلی، مشمولیت و تهیه مدارک مورد نیاز دانشجو
۷- تایید برگهای گواهی تحصیل دانشجویان ذکور برای ادارات و مؤسسات دولتی و نهادهاو ارگانها
۸- همکاری و هماهنگی لازم با ادارات وظیفه عمومی سراسر کشور در مورد دانشجویان شاغل به تحصیل و فارغ التحصیل