کمیته انضباطی

كميته انضباطي دانشجويي

تعاريف

كميته هاي انضباطي دانشگاهها باهدف پاسداري از زمينه هاي مساعد رشد و شکوفایی علمی و اخلاقی دانشجويان شکل گرفته است

ماده ۲ آيين نامه انضباطي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي:

«نظر به قداست علم واخلاق درمحيط هاي آموزشي و پژوهشي درشرع مبين وحكومت اسلامي ، ولزوم رعايت كليه موازين شرعي ومقررات دانشگاهي وپاسداري از نظم وانضباط در محيط دانشگاه وحفظ شئون وحيثيت دانشجو ـ كه کلا منجر به ايجاد زمينه لازم جهت شكوفايي استعداد دانشجويان دردانشگاه آزاد اسلامي مي گردد ـ اين آيين نامه تصويب ومورد اجرا قرار مي گيرد .»

كميته انضباطي چه جرايم و تخلفاتي را رسيدگي مي كند ؟

الف: « جرايم عمومي دانشجويان از قبيل : « تهديد، تطميع ، توهين ، فحاشي، هتاكي ، افتراء ، ضرب و جرح ، سرقت، رشوه اختلاس، قتل و»

ب : تخلفات اداري و آموزشي مانند : «‌تقلب در امتحان ، ارتكاب هر عملي از سوي اشخاص حقيقي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت دراجراي برنامه هاي دانشگاه يا خوابگاه شود .

ج: رسيدگي به تخلفات سياسي مانند: « توهين به شعاير اسلامي يا ملي و … فعاليت و تبليغ به نفع گروهها ومكاتب الحادي و غيرقانوني و … .

د: رسيدگي به تخلفات اخلاقي مانند : « استعمال مواد مخدر يا شرب خمر يامداخله درخريد و فروش وتوزيع اينگونه مواد ، استفاده ازنوار ويدئويي يا صوتي يالوحه هاي رايانه اي مستهجن يا مداخله درخريد وفروش يا تكثير وتوزيع اين گونه وسايل ، عدم رعايت شئون دانشجويي و …… »

نكته مهم : كميته انضباطي دانشجويي علاوه بررسيدگي به گزارش هاي تخلف و صدورحكم براي دانشجويان متخلف ، به شكايت دانشجوياني كه امنيت وآرامش آنان در محيط دانشگاه و اماكن وابسته به آن ، مورد تعدي قرار گرفته رسيدگي كرده و با اعمال مقررات انضباطي یاری رسان دانشجویان است

اعضاي كميته انضباطي متشكل از تعدادي از مسئولين دانشگاه و اساتيد ونماينده اي از ميان دانشجويان است كه همگي مصمم به حفظ حقوق، حرمت وكرامت دانشجويان مي باشند .

كميته انضباطي ازسه بخش تشكيل شده است :

الف: كميته انضباطي دانشجويي بدوي ( اين كميته در دانشگاه به گزارشها و شكايات ، رسيدگي و حكم صادر مي كند .)

ب: كميته انضباطي تجديد نظر( بدوي و مركزي )

« كميته تجديد نظر بدوي در همين دانشگاه به اعتراضات دانشجويان درباب احكام صادره رسيدگي و حكم مجدد صادر مي كند و كميته انضباطي تجديد نظر مركزي در سازمان مركزي ـ تهران ـ تشكيل مي شود .

كميته مرکزی انضباطی در سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي ـ تهران ـ تشكيل مي شود .

كميته انضباطي بدوي چگونه به تخلفات و جرايم دانشجويي رسيدگي مي كند ؟

كميته انضباطي دانشجويي پس از دريافت گزارش يا شكايت

شرح تخلف ياجرم دانشجو ، به او اعلام و تفهيم مي شود .

دفاعيات دانشجو كتبا و شفاها دريافت مي شود .

كميته انضباطي تشكيل مي شود و به بررسي گزارش يا شكايت و نيز بررسي دفاعيات مي پردازد و در صورت ناكافي بودن يا نقص اسناد و مدارك ، به پيگيري دقيق موارد مي پردازد و با تكميل مستندات ، با تطبيق تخلف يا جرم با يكي از مواد آئين نامه انضباطي ، حكم صادر كرده و ظرف مدت حد اكثر سي روز توسط دبیر کمیته به دانشجو ابلاغ مي نمايد .

دانشجو بعد از دريافت حكم ، ده روزمهلت دارد كه اعتراض خويش را كتبا به كميته انضباطي تحويل دهد ودرخواست بررسي مجدد و تجديد نظر در حكم صادره را نمايد..

نكته مهم

الف: در صورتي كه دانشجو از اعلام رويت حكم اوليه استنكاف « = خودداري » نمايد يادر مهلت مقرر نسبت به حكم صادره اعتراض ننمايد حكم اوليه عيناً قطعي محسوب مي شود .

ب : تمرد دانشجو از پذيرش واجراي حكم صادره مي تواند موجب اعمال مجدد تنبيه ويا يك تا دو درجه تشديد تنبيه شود.

چگونگي تقاضاي تجديد نظر

اگر دانشجويي بادريافت حكم اوليه به راي صادره اعتراض دارد، بايد اعتراض خويش را با ذكر دلايل و مستندات ،كتبا در مدت ده روز به كميته انضباطي تحويل دهد .

بادريافت تقاضاي تجديد نظر دانشجو

الف: تجديد نظر در احكام اوليه بند هاي ۱ الي ۴ آئين نامه ۱۰ روز بعد از دريافت تقاضاي دانشجو ، با تشكيل جلسه كميته انضباطي تجديد نظربدوي ،مورد بررسي مجدد قرار، مي گيرد .

ب: كميته تجديد نظر بدوي بابررسي دلايل اعتراض دانشجو و احتمالا دريافت دلايل و مستندات جديد ، موضوع را مجدداً بررسي و حكم صادر مي نمايد كه ممكن است اين حكم ،‌ابقاي حكم قبلي يا صدور حكم جديد باشد .

برخي مواد آيين نامه انضباطي

تقلب در امتحان : متخلف به تبيه مندرج در بند ۶ ( دادن نمره ۲۵% دردرس مورد نظر كه تقلب در آن صورت گرفته است .) ويكي از تنبيهات بندهاي ۱ تا ۵ محكوم مي شود ودر صورت تكرار تخلف، تنبيه به يكي از بندهاي ۹ الي ۱۲ قابل تشديد است .

ماده ۷ ، تبصره ۱( هرگاه دانشجويي دردانشگاه ويا محل هاي دانشجويي ويادرسفر هاي علمي و غيره مرتكب عملي شود كه برحسب قوانين كشوري موجب كيفرباشد، كميته هاي انضباطي مي توانند ضمن رسيدگي به تخلف درحدوداين آيين نامه ، مورد رابه مراجع صلاحيتدارقضايي يااداري مربوط ارجاع دهند .)

ماده ۷ تبصره ۲

هرگاه دانشجويي درخارج از محوطه دانشگاه مرتكب عمل خلافي شودكه بنابرقوانين كشوري مستوجب كيفر باشد، رسيدگي به جرم ارتكابي طبق قوانين ومقررات جزايي مربوطه در صلاحيت مراجع قضايي است ولي اين امرمانع ازرسيدگي كميته هاي انضباطي موضوع حسب ضوابط مندرج در ماده ۳ اين آيين نامه نخواهد بود .

ماده ۱۰

در صورت احتمال تصحيح رفتار ، عدم تكرار تخلف، كميته انضباطي دانشجويي ( اعم از بدوي و تجديد نظر ) بنابه تشخيص خود مي تواند اجراي تمام يا بخشي از حكم را پس از اخذ تعهد، به حالت تعليق درآورد ودرصورت تكرارهرنوع تخلف، علاوه بر اعمال مجازات جرم جديد، حكم تعليقي هم به اجرادرخواهد آمد . استفاده ازاين موضوع، درطول مدت تحصيل دانشجو فقط يكبارمجاز مي باشد واعتبار اجراي احكام تعليقي به شرط عدم تكرار تخلف تاپايان تحصيل دانشجواست ودر صورت تكرار تخلف درطول مدت تحصيل ، سوابق محكوميت ازپرونده اوخارج خواهد شد .

حكم اين ماده بر جرائمي از قبيل : اعمال منافي عفت عمومي ( زنا ولواط ) سرقت مكرر ، استفاده از سلاح، عضويت يا فعاليت درگروههاي ملحد، مفسد يا محارب ، توزيع مواد مخدر ومشروبات الكلي ، شمول ندارد .

عدم رعایت مقررات خوابگاه:از اخطار تا محرومیت از خوابگاه و تسهیلات رفاهی(وام)

سرقت اموال دانشگاه و خوابگاه :منع تحصیل از یک نیمسال تا محرومیت دایم قابل تشدید است

تذکر:درصورتي كه امنيت و حقوق دانشجويي شما مورد تعدي قرار گرفت ، حتما از كميته انضباطي دانشجويي ياري بخواهيد و شكايت خويش را به كميته ارسال كنيد .