مرکز مشاوره

دوران دانشجويي، به لحاظ رشد فردي، رواني و اجتماعي، يکي از دوران اثر گذار زندگي هر فرد به شمار مي آيد و عملکرد دانشجويان در اين دوره، اثرات محسوس و شگرفي بر آينده آنان خواهد گذاشت. لذا، ارتقاءسطح بهداشت روان دانشجويان و پيشگيري از آسيب ها، دو هدف عمده اين مرکز مي باشد.

فعاليتهاي مرکز بصورت رايگان و تخصصي در زمينه هاي
– تشخیص و درمان اختلالات
– ارائه مشاوره های حمایتی شامل:مشاوره تحصیلی، ازدواج، خانوادگی، عاطفی و ارتباط بین افراد
– انجام مداخلات با رویکرد معنا درمانی( لوگوتراپی)، برای معنادار و هدفمند نمودن دانشجویان در جهت رسیدن به سطوح بالایی از خودآگاهی و خودشکوفایی
– آموزش مهارت های زندگی

سازمان بهداشت جهانی (WHO) فراگیری ده مهارت را برای ارتقاء سطح کیفی سبک زندگی ضروری می داند که این مهارت ها عبارتند از:
۱- مهارت خودآگاهی (self-awareness skill)
۲- مهارت حل مسأله (problem –solving skill)
۳- مهارت مدیریت استرس (stress management skill)
۴- مهارت ارتباط موثر (communication skill)
۵- مهارت کنترل خشم (Anger management skill)
۶- مهارت تصمیم گیری (Decision making skill)
۷- مهارت مدیریت هیجان (Emotion management skill)
۸- مهارت تفکر انتقادی ( Critical thinking skill)
۹- مهارت تاب آوری ( Resiliency Manaual skill)
۱۰-مهارت جرأت ورزی (Assertiveness skill)