هیئت علمی گروه برق

برای مشاهده طرح های پژوهشی هر یک از اساتید بر روی تصویر مربوطه کلیک نمایید.

سید عباس صارمی حصاری
دکتر جواد عبدی
علی عرفانی
حسین برهانی فر
شاهرخ فرهنگ نیا