هیئت علمی گروه کامپیوتر

برای مشاهده طرح های پژوهشی هر یک از اساتید بر روی تصویر مربوطه کلیک نمایید.

سید امیرهادی مینوفام