هیئت علمی گروه عمومی

برای مشاهده طرح های پژوهشی هر یک از اساتید بر روی تصویر مربوطه کلیک نمایید.

دکتر سهیلا ذوقی
دکتر مرتضی علیشاهی
حجت کاظمینی

دکترسیدامیر حسینی