هیئت علمی گروه عمومی

برای مشاهده طرح های پژوهشی هر یک از اساتید بر روی تصویر مربوطه کلیک نمایید.

سهیلا ذوقی
مرتضی علیشاهی
حجت کاظمینی
حسین برهانی فر