گروه عمومی

برای مشاهده طرح های پژوهشی هر یک از اساتید بر روی تصویر مربوطه کلیک نمایید.

سهیلا ذوقی
سهیلا ذوقی

مرتضی علیشاهی
مرتضی علیشاهی

حجت کاظمینی
حجت کاظمینی

سیدامیر حسینی
حسین برهانی فر