لیست پشتیبانان

  • لینک های مرتبط
ردیف نام  نام خانوادگی  شماره ثابت(دانشگاه) شماره همراه
۱ محمد تکثر  داخلی ۱۲۶- ۰۲۶۴۵۳۶۰۰۲۱ ۰۹۲۲۸۱۲۴۹۸۲
۲ شکوفه  رضایی  داخلی ۱۲۷- ۰۲۶۴۵۳۶۰۰۲۱ ۰۹۲۲۸۱۲۰۹۵۳
۳ خداداد شماخی  داخلی ۱۲۹- ۰۲۶۴۵۳۶۰۰۲۱