لیست پشتیبانان

  • لینک های مرتبط
ردیف نام  نام خانوادگی  شماره ثابت(دانشگاه) شماره همراه
۱ رضا قدسی  داخلی ۱۲۰- ۰۲۶۴۵۳۶۰۰۲۱  ۰۹۲۲۸۲۰۴۱۲۰
۲ شکوفه  رضایی  داخلی ۱۲۷- ۰۲۶۴۵۳۶۰۰۲۱ ۰۹۲۲۸۱۲۰۹۵۳
۳ جواد روزبان  داخلی ۱۴۸- ۰۲۶۴۵۳۶۰۰۲۱  
۴ محمد تکثر  داخلی ۱۲۶- ۰۲۶۴۵۳۶۰۰۲۱ ۰۹۲۲۸۱۲۴۹۸۲
۵ خداداد شماخی  داخلی ۱۲۹- ۰۲۶۴۵۳۶۰۰۲۱