معاونت

دکتر ولی بیات

معاون دانشگاه آزاد اسلامی نظرآباد

عضو هيأت علمي تمام ‌وقت دانشگاه آزاد اسلامي نظرآباد

پست الکترونیک:

bayat@naiau.ac.ir